ALGEMENE VOORWAARDEN
van de 7YRDS Deconservice GmbH

Status: april 2023

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Onze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers (hierna te noemen Klant(en)). Ondernemers in de zin van deze AV zijn ondernemers overeenkomstig § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen.
 2. De AV zijn van toepassing op contracten tussen ons en onze klanten voor de reiniging van persoonlijke beschermingsmiddelen (met name beschermingspakken, brandwerende mantels, handschoenen, laarzen en helmen) en ander textiel, in het bijzonder door middel van effectieve en materiaalvriendelijke decontaminatie met vloeibaar CO2 ("LCO2“), alsmede de professionele decontaminatie en reiniging van de PBM in water en perchloorethyleen.
 3. Tenzij anders overeengekomen zijn de AV ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze AV zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant maken slechts deel uit van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook wanneer de klant in het kader van een bestelling naar zijn AV verwijst en wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken.
 5. Individuele overeenkomsten (contractvoorwaarden waarover de partijen in detail hebben onderhandeld) hebben voorrang op de AV.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst; duur en beëindiging in geval van voortdurende verbintenissen

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid of een specifieke aanvaardingstermijn bevatten.
 2. De bestelling van de klant geldt als een bindend contractaanbod. Wij hebben het recht dit contractuele aanbod binnen 5 dagen na ontvangst door ons te aanvaarden.
 3. Die Annahme kann schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder auch konkludent z.B. durch die Auftragsausführung erklärt werden.
 4. Contracten voor doorlopende of regelmatig terugkerende diensten (doorlopende verplichting) worden gesloten voor een periode van één jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de contractuele relatie niet uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken ervan wordt opgezegd, wordt zij telkens met een jaar verlengd.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De individueel overeengekomen prijzen zijn van toepassing, vermeerderd met de wettelijke BTW. Alle douanerechten, kosten, belastingen en andere openbare heffingen zijn voor rekening van de klant.
 2. De vergoeding is verschuldigd en betaalbaar na uitvoering van de opdracht, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de klant ook zonder aanmaning in verzuim. Tijdens de periode van verzuim wordt over de bezoldiging rente berekend tegen de op dat moment geldende wettelijke rentevoet. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade door vertraging te claimen. Onze aanspraak op de commerciële vervaldagrente (§ 353 HGB) blijft onaangetast.
 3. De klant heeft slechts recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is.
 4. Wij zijn gerechtigd onze eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen van de klant.

§ 4 Diensten, uitlenen van beschermingsmiddelen

 1. Indien in individuele gevallen overeengekomen, halen wij de te reinigen voorwerpen op kosten van de klant bij hem op. In alle andere gevallen dient de klant de te reinigen artikelen tijdig en op eigen kosten bij ons kantoor (afhankelijk van de overeenkomst in Goch of Oldenburg) in te leveren.
 2. Indien overeengekomen, controleren wij de persoonlijke beschermingsmiddelen op conformiteit met de normen.
 3. Voor de schoonmaakperiode stellen wij onze klanten - met de juiste overeenkomst – beschermingsmiddelen in bruikleen ter beschikking.
 4. Het huurbeschermingsmateriaal blijft ons eigendom. De klant zal de gehuurde beschermingsmiddelen met zorg behandelen, ze met name op de juiste wijze opslaan en beschermen tegen vossengroei / vergrijzing en ze uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel.
 5. De klant moet eventuele gebreken aan de gehuurde beschermingsmiddelen onmiddellijk na kennisneming melden. De klant is verantwoordelijk voor verloren, beschadigde of bedorven huuruitrusting als gevolg van een onjuiste behandeling.

§ 5 Onze plichten

 1. Wij voeren ons werk uit met de nodige professionele zorg.
 2. Wij chippen de te reinigen voorwerpen tijdens de eerste schoonmaakbeurt ter identificatie. Wij identificeren ons huurmateriaal ook met een chip.
 3. Wij hebben het recht om op eigen kosten en zonder voorafgaand overleg met de klant gebruik te maken van onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer ontslaat ons niet van onze contractuele verplichting. Onze onderaannemer is onze plaatsvervanger.
 4. De te reinigen zaken zijn op onze kosten verzekerd tegen brand en schade door natuurgeweld vanaf het moment van inontvangstneming (levering door de klant of afhaling door ons bij de klant) tot het moment van teruggave aan de klant.

§ 6 Verplichtingen van de klant tot medewerking

 1. De klant is verplicht de nodige voorwaarden te scheppen voor een veilige, vlotte en goede uitvoering van de dienst, in het bijzonder dient de klant de te reinigen zaken tijdig vóór de dienstverlening aan ons ter beschikking te stellen - tenzij anders overeengekomen, door ze op ons kantoor af te geven -, de zakken van de te reinigen zaken vooraf te legen en zelf vóór de reiniging te controleren op beschadigingen. De klant moet ons uiterlijk bij de levering (door de klant) of de afhaling (door ons) van de te reinigen beschermingsmiddelen vooraf op de hoogte brengen van eventuele schade.
 2. De contractuele vervulling van onze prestatie veronderstelt dat onze klant zijn verplichtingen tot samenwerking overeenkomstig para. (1) voldaan.
 3. Indien de klant zijn verplichtingen tot medewerking niet of niet binnen de overeengekomen termijn nakomt of indien wij door andere omstandigheden die in de risicosfeer van de klant liggen, verhinderd zijn de door de klant opgedragen werkzaamheden te verrichten, kunnen wij naast de vergoeding een redelijke vergoeding verlangen voor de daardoor veroorzaakte extra kosten.
 4. De klant dient ervoor te zorgen dat - indien afhaling van de door ons te reinigen zaken is overeengekomen - de specifieke leverings- en afhaallocatie van de zaken bereikbaar is voor onze bestelwagen. Door ons ter beschikking gestelde vervoermiddelen zijn en blijven ons eigendom en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 5. De klant stelt in elk geval nieuwe (ongemerkte) en reeds gemerkte te reinigen stukken afzonderlijk ter beschikking.

§ 7 Slechte prestaties

Indien de klant weet dat onze prestatie niet in overeenstemming is met het contract, moet hij ons onverwijld - bij duidelijke gebreken uiterlijk binnen 10 werkdagen na de uitvoering van de prestatie - schriftelijk informeren. In het geval van verborgen gebreken gaat deze termijn voor kennisgeving van gebreken in op het moment dat het gebrek wordt ontdekt. Indien een dienst niet of niet overeenkomstig het contract wordt geleverd en wij daarvoor verantwoordelijk zijn, zijn wij verplicht de dienst overeenkomstig het contract binnen een redelijke termijn te leveren zonder extra kosten voor de klant. Andere wettelijke aanspraken van de klant, met name op schadevergoeding of onkostenvergoeding, blijven hierdoor onaangetast.

§ 8 Aansprakelijkheid, verjaring

 1. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk
  • in geval van opzet of grove nalatigheid,
  • voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • overeenkomstig de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid en
  • in de mate van de door ons aanvaarde garantie.
 1. In geval van een licht nalatige schending van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (kardinale verplichting), is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar en typisch is voor de aard van de betrokken transactie.
 2. Er is geen verdere aansprakelijkheid.
 3. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en instanties.
 4. De verjaringstermijn voor vorderingen op grond van materiële gebreken en rechtsgebreken bedraagt één jaar na de dienstverlening. De wettelijke verjaringstermijn in de gevallen genoemd in punt. (1) beschreven gevallen blijft onaangetast.
 5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en verlies aan de niet verwijderde zakinhoud van de te reinigen artikelen of andere daarmee verbonden artikelen, of voor schade veroorzaakt door een toestand van de te reinigen artikelen die kennelijk niet geschikt is voor het beoogde reinigingsproces, in het bijzonder schade veroorzaakt door onvoldoende sterkte van de stof, naden, onvoldoende kleur- en drukvastheid, krimp of eerdere onjuiste behandeling.

§ 9 Overmacht

Ernstige gebeurtenissen die niet te voorziene gevolgen hebben voor de uitvoering van de diensten - met name overmacht, natuurrampen, arbeidsconflicten, rellen, gewapende conflicten, terroristische conflicten of epidemieën (met inbegrip van epidemieën en pandemieën) voor zover het Robert Koch-Instituut een risiconiveau van ten minste "matig" heeft vastgesteld - ontslaan de contractanten van hun uitvoeringsverplichtingen voor de duur van de verstoring en voor de omvang van de gevolgen ervan, zelfs indien zij in gebreke zouden blijven. Dit beëindigt het contract niet automatisch. De overeenkomstsluitende partijen zijn verplicht elkaar van een dergelijke belemmering in kennis te stellen en hun verplichtingen te goeder trouw aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.

§ 10 Slotbepalingen

 1. Op deze AV en de in § 1 beschreven contractuele relatie tussen ons en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, met name het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, en met uitsluiting van referentienormen van internationaal privaatrecht.
 2. De plaats van jurisdictie - ook internationaal - voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is onze maatschappelijke zetel in Goch.
  Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de prestatie is verricht overeenkomstig het Duitse burgerlijk wetboek. deze AV of een voorrangsovereenkomst of in de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake exclusieve bevoegdheden, blijven onverlet.
 3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV onwerkzaam, nietig of aanvechtbaar zijn of worden, blijven de overige voorwaarden onaangetast.
 4. Wij slaan de gegevens van onze klanten op in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de Textil­reinigung Eckhardt GmbH

Status: april 2023

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Onze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers (hierna te noemen Klant(en)). Ondernemers in de zin van deze AV zijn ondernemers overeenkomstig § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen.
 2. De AV zijn van toepassing op contracten tussen ons en onze klanten voor de reiniging van persoonlijke beschermingsmiddelen (met name beschermingspakken, brandwerende mantels, handschoenen, laarzen en helmen) en ander textiel, in het bijzonder door middel van effectieve en materiaalvriendelijke decontaminatie met vloeibaar CO2 ("LCO2“), alsmede de professionele decontaminatie en reiniging van de PBM in water en perchloorethyleen.
 3. Tenzij anders overeengekomen zijn de AV ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze AV zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant maken slechts deel uit van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook wanneer de klant in het kader van een bestelling naar zijn AV verwijst en wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken.
 5. Individuele overeenkomsten (contractvoorwaarden waarover de partijen in detail hebben onderhandeld) hebben voorrang op de AV.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst; duur en beëindiging in geval van voortdurende verbintenissen

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid of een specifieke aanvaardingstermijn bevatten.
 2. De bestelling van de klant geldt als een bindend contractaanbod. Wij hebben het recht dit contractuele aanbod binnen 5 dagen na ontvangst door ons te aanvaarden.
 3. Die Annahme kann schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder auch konkludent z.B. durch die Auftragsausführung erklärt werden.
 4. Contracten voor doorlopende of regelmatig terugkerende diensten (doorlopende verplichting) worden gesloten voor een periode van één jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de contractuele relatie niet uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken ervan wordt opgezegd, wordt zij telkens met een jaar verlengd.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De individueel overeengekomen prijzen zijn van toepassing, vermeerderd met de wettelijke BTW. Alle douanerechten, kosten, belastingen en andere openbare heffingen zijn voor rekening van de klant.
 2. De vergoeding is verschuldigd en betaalbaar na uitvoering van de opdracht, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de klant ook zonder aanmaning in verzuim. Tijdens de periode van verzuim wordt over de bezoldiging rente berekend tegen de op dat moment geldende wettelijke rentevoet. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade door vertraging te claimen. Onze aanspraak op de commerciële vervaldagrente (§ 353 HGB) blijft onaangetast.
 3. De klant heeft slechts recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is.
 4. Wij zijn gerechtigd onze eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen van de klant.

§ 4 Diensten, uitlenen van beschermingsmiddelen

 1. Indien in individuele gevallen overeengekomen, halen wij de te reinigen voorwerpen op kosten van de klant bij hem op. In alle andere gevallen dient de klant de te reinigen artikelen tijdig en op eigen kosten bij ons kantoor (afhankelijk van de overeenkomst in Goch of Oldenburg) in te leveren.
 2. Indien overeengekomen, controleren wij de persoonlijke beschermingsmiddelen op conformiteit met de normen.
 3. Voor de schoonmaakperiode stellen wij onze klanten - met de juiste overeenkomst – beschermingsmiddelen in bruikleen ter beschikking.
 4. Het huurbeschermingsmateriaal blijft ons eigendom. De klant moet de gehuurde beschermingsmiddelen met zorg behandelen, ze met name goed bewaren en beschermen tegen vervaging / vergrijzing en ze uitsluitend voor het beoogde doel gebruiken.
 5. De klant moet eventuele gebreken aan de gehuurde beschermingsmiddelen onmiddellijk na kennisneming melden. De klant is verantwoordelijk voor verloren, beschadigde of bedorven huuruitrusting als gevolg van een onjuiste behandeling.

§ 5 Onze plichten

 1. Wij voeren ons werk uit met de nodige professionele zorg.
 2. Wij chippen de te reinigen voorwerpen tijdens de eerste schoonmaakbeurt ter identificatie. Wij identificeren ons huurmateriaal ook met een chip.
 3. Wij hebben het recht om op eigen kosten en zonder voorafgaand overleg met de klant gebruik te maken van onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer ontslaat ons niet van onze contractuele verplichting. Onze onderaannemer is onze plaatsvervanger.
 4. De te reinigen zaken zijn op onze kosten verzekerd tegen brand en schade door natuurgeweld vanaf het moment van inontvangstneming (levering door de klant of afhaling door ons bij de klant) tot het moment van teruggave aan de klant.

§ 6 Verplichtingen van de klant tot medewerking

 1. De klant is verplicht de nodige voorwaarden te scheppen voor een veilige, vlotte en goede uitvoering van de dienst, in het bijzonder dient de klant de te reinigen zaken tijdig vóór de dienstverlening aan ons ter beschikking te stellen - tenzij anders overeengekomen, door ze op ons kantoor af te geven -, de zakken van de te reinigen zaken vooraf te legen en zelf vóór de reiniging te controleren op beschadigingen. De klant moet ons uiterlijk bij de levering (door de klant) of de afhaling (door ons) van de te reinigen beschermingsmiddelen vooraf op de hoogte brengen van eventuele schade.
 2. De contractuele vervulling van onze prestatie veronderstelt dat onze klant zijn verplichtingen tot samenwerking overeenkomstig para. (1) voldaan.
 3. Indien de klant zijn verplichtingen tot medewerking niet of niet binnen de overeengekomen termijn nakomt of indien wij door andere omstandigheden die in de risicosfeer van de klant liggen, verhinderd zijn de door de klant opgedragen werkzaamheden te verrichten, kunnen wij naast de vergoeding een redelijke vergoeding verlangen voor de daardoor veroorzaakte extra kosten.
 4. De klant dient ervoor te zorgen dat - indien afhaling van de door ons te reinigen zaken is overeengekomen - de specifieke leverings- en afhaallocatie van de zaken bereikbaar is voor onze bestelwagen. Door ons ter beschikking gestelde vervoermiddelen zijn en blijven ons eigendom en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 5. De klant stelt in elk geval nieuwe (ongemerkte) en reeds gemerkte te reinigen stukken afzonderlijk ter beschikking.

§ 7 Slechte prestaties

Indien de klant weet dat onze prestatie niet in overeenstemming is met het contract, moet hij ons onverwijld - bij duidelijke gebreken uiterlijk binnen 10 werkdagen na de uitvoering van de prestatie - schriftelijk informeren. In het geval van verborgen gebreken gaat deze termijn voor kennisgeving van gebreken in op het moment dat het gebrek wordt ontdekt. Indien een dienst niet of niet overeenkomstig het contract wordt geleverd en wij daarvoor verantwoordelijk zijn, zijn wij verplicht de dienst overeenkomstig het contract binnen een redelijke termijn te leveren zonder extra kosten voor de klant. Andere wettelijke aanspraken van de klant, met name op schadevergoeding of onkostenvergoeding, blijven hierdoor onaangetast.

§ 8 Aansprakelijkheid, verjaring

 1. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk
  • in geval van opzet of grove nalatigheid,
  • voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • overeenkomstig de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid en
  • in de mate van de door ons aanvaarde garantie.
 1. In geval van een licht nalatige schending van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (kardinale verplichting), is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar en typisch is voor de aard van de betrokken transactie.
 2. Er is geen verdere aansprakelijkheid.
 3. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en instanties.
 4. De verjaringstermijn voor vorderingen op grond van materiële gebreken en rechtsgebreken bedraagt één jaar na de dienstverlening. De wettelijke verjaringstermijn in de gevallen genoemd in punt. (1) beschreven gevallen blijft onaangetast.
 5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en verlies aan de niet verwijderde zakinhoud van de te reinigen artikelen of andere daarmee verbonden artikelen, of voor schade veroorzaakt door een toestand van de te reinigen artikelen die kennelijk niet geschikt is voor het beoogde reinigingsproces, in het bijzonder schade veroorzaakt door onvoldoende sterkte van de stof, naden, onvoldoende kleur- en drukvastheid, krimp of eerdere onjuiste behandeling.

§ 9 Overmacht

Ernstige gebeurtenissen die niet te voorziene gevolgen hebben voor de uitvoering van de diensten - met name overmacht, natuurrampen, arbeidsconflicten, rellen, gewapende conflicten, terroristische conflicten of epidemieën (met inbegrip van epidemieën en pandemieën) voor zover het Robert Koch-Instituut een risiconiveau van ten minste "matig" heeft vastgesteld - ontslaan de contractanten van hun uitvoeringsverplichtingen voor de duur van de verstoring en voor de omvang van de gevolgen ervan, zelfs indien zij in gebreke zouden blijven. Dit beëindigt het contract niet automatisch. De overeenkomstsluitende partijen zijn verplicht elkaar van een dergelijke belemmering in kennis te stellen en hun verplichtingen te goeder trouw aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.

§ 10 Slotbepalingen

 1. Op deze AV en de in § 1 beschreven contractuele relatie tussen ons en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, met name het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, en met uitsluiting van referentienormen van internationaal privaatrecht.
 2. De plaats van jurisdictie - ook internationaal - voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is onze maatschappelijke zetel in Goch.
  Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de prestatie is verricht overeenkomstig het Duitse burgerlijk wetboek. deze AV of een voorrangsovereenkomst of in de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake exclusieve bevoegdheden, blijven onverlet.
 3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV onwerkzaam, nietig of aanvechtbaar zijn of worden, blijven de overige voorwaarden onaangetast.
 4. Wij slaan de gegevens van onze klanten op in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

LOCATIE NRW

7YRDS Deconservice GmbH
Von-Monschaw-Straße 12a | 47574 Goch
T  + 49 2823 97 654 - 290
E  deconservice@7yrds.com

LOCATIE NIEDERSACHSEN

Textilreinigung ECKHARDT GmbH
Bloherfelder Straße 229 | 26129 Oldenburg
T + 49 441 36 199 431
info@textilreinigung-eckhardt.de

FOLLOW US

© 2023 7YRDS Deconservice en Textilreinigung ECKHARDT GmbH | Onderneming van de 7YRDS Groep | Alle rechten voorbehouden